افرا ابلق (افرا برگ ریز)

نام فارسی: افرا ابلق ( افرا برگ ریز )

نام علمی: Acer Negundo

خانواده: Aceraceae

توضیحات: درخت خزان کننده و سریع الرشد ، حداقل دمای مورد تحمل ۱۵ درجه زیر صفر می باشد ، به عنوان تک درخت زینتی و  کاشت چندتایی کاربرد دارد.

پاسخ دهید