افرای سلطنتی

نام فارسی: افرای سلطنتی

نام علمی: Acer Platanoides Var. Dissectum Astropurpurum

خانواده: Aceraceae

توضیحات: درخت خزان کننده ، حداقل دمای مورد تحمل ۱۰ درجه زیر صفر می باشد ، به عنوان تک درخت زینتی و یا کاشت چندتایی کاربرد دارد.

پاسخ دهید